На корпоративните клиенти предлагаме пълна гама от внимателно разработени банкови продукти, осигуряващи плавен растеж и устойчиво развитие на техния бизнес. Нашите продукти и услуги са модерни, гъвкави и иновативни и ги предоставяме с традиционната ни бързина, грижа и индивидуален подход към клиента
Желанието ни е да подпомагаме фирмите успешно да ръководят и да развиват своя бизнес. Нашите услуги са предназначени за компании с годишен оборот над 3 000 000 лв. Стратегията на управление "Корпоративно банкиране" е да предоставя на корпоративния сектор бързи и ефективни пакети от продукти и услуги, съответстващи на нуждите на клиентите. Така банката помага на фирмите цялостно да реализират стратегическата си визия, да увеличават капитала си чрез модерни методи, минимизиращи разходите и осигуряващи добра ликвидност, както и ефективно да управляват своите активи, пасиви и финансови рискове. На нашите клиенти – юридически лица, предлагаме стандартни и иновативни банкови продукти с конкурентни пазарни условия, с по-ефективни процедури, съобразени със специфичните им бизнес нужди. Ние обръщаме еднакво внимание както на големите, така и на средните фирми. С помощта на нашите висококвалифицирани опитни специалисти и способността им да решават дори и на най-комплексните случаи клиентите ни имат възможност да се посветят изцяло на развитието на бизнеса си и изпълнението на своите цели.

 • Управление на свободни средства

  Откриване и поддържане на различни видове сметки, касови операции и разплащания в местна и чуждестранни валути.

 • Финансови пазари и инвестиции

  Нека Вашите пари работят за Вас.

 • Финансиране

  Инвестиционни кредити, кредитни линии за оборотни средства (кешови, некешови или смесени), овърдрафт, кредитни линии, лизинг/факторинг/финансиране на вземания, облигационни емисии и синдикирани кредити.

 • Търговско финансиране

  Пълен пакет от съвременни конкурентни продукти, гарантиращи бързина, ниски цени и намаляване до минимум на външнотърговските рискове.

 • Депозити

  В левове и чуждестранни валути при благоприятни условия и гарантирана доходност.

 • Лизинг

  Придобийте необходимото оборудване, без да прибягвате към оборотния си капитал.

 • Факторинг

  Факторингът е предназначен да спомогне за разрешаването на основните проблеми, съпътстващи продажбите на отложено плащане.

 • Финансиране на Европейски проекти

  Наша основна цел е да подкрепим членовете и партньорите на Европейски център за качество да се ориентират и информират за възможностите, видовете и начините за финансиране в новият Програмен период 2014-2020г.

 • Интернет банкиране

  Услугата Интернет банкиране на Пощенска банка Ви предоставя сигурност, бързина и удобство при управлението на Вашите финанси.

 • Контакти за Корпоративни клиенти

  Адреси и контактна информация.

 • Кредитиране по програма "Инициатива за МСП"

  Пощенска банка е сред финансовите институции, посредници по оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия (МСП)". Програмата e съвместна инициатива на Европейската комисия (ЕК) и Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), насочена към улесняване достъпа до финансиране на микро, малките и средни предприятия в страната.