Специално за Вас, пенсионери, създадохме програма "Златно време", включваща продукти, които максимално да отговорят на Вашите нужди.

Разплащателна сметка "Златно време" с дебитна карта DebitMasterCard към нея

 

Предимства*:

 • Без такса за откриване
 • Преференциална такса за месечно обслужване на сметката
 • Без такси при теглене от банкомати на Пощенска банка с дебитната карта към сметката
 • Високи лихвени проценти по сметката

* Предложените условия са валидни само при получаване на пенсия по разплащателна сметка "Златно време". Ако получаването на пенсията по сметката бъде преустановено, към сметката и картата ще се прилагат стандартните условия на банката, действащи към съответния момент. 
 

Параметри:

 • Валута – левове
 • Без минимална сума за откриване
 • Такса за теглене на пари в брой на каса в офис на Пощенска банка за суми до 2 000 лв. на ден - 0,10% мин. 1 лв. върху цялата сума
 • Годишни лихвени проценти:
Сума по сметкатаГодишен лихвен процент**
до 1 000,00 лв.0,10% (за сумата до 1 000 лв.)

от 1 000,01

до 2 000,00 лв.

0,05%

(за сумата от 1 000,01 до 2 000,00 лв.)

над 2 000,01 лв.0,01% (за сумата над 2 000 лв.)

 

** При получаване на пенсия по разплащателна сметка "Златно време" натрупаната лихва се начислява и изплаща в края на всяко тримесечие и/или при закриване на сметката. 

Всяка част от общата сума по сметката се олихвява с различен лихвен процент съобразно интервала, в който попада съответната част от общата сума.  


 

12-месечен депозит "Златна рента" с регулярно плащане на лихвата

Ако получавате пенсията си по сметка в Пощенска банка, можете да се възползвате и от 12-месечен срочен депозит при преференциални условия, с който получавате лихва от Вашите спестявания всеки месец. Така разполагате с допълнителен доход, който можете да използвате за всички Ваши потребности.

Предимства:

 • Не чакате – получавате лихва от спестяванията си всеки месец
 • Фиксиран лихвен процент – получавате постоянен месечен доход
 • Разполагате с лихвата свободно – за покриване на ежемесечни разходи, както и за допълнителни спестявания
   

Параметри:

 • Срок – 12 месеца
 • Валута – левове, евро, щ.долари
 • Минимална сума за откриване – 200 лева, евро, щ.долара
 • Довнасяне и теглене – не се допуска за срока на депозита
 • Годишни лихвени проценти:
   

Годишни лихвени проценти***
левовееврощ.долари
0,25%0,25%0,15%

*** Лихвата се изплаща в края на всеки едномесечен период, считано от датата на откриване на депозита, като се прeвежда по разплащателна или спестовна сметка в банката, открита в същата валута.

При предсрочно прекратяване банката не изплаща лихва, а размерът на вече изплатената лихва се удържа от депозираната сума.

На падеж депозитът се подновява автоматично при съответните лихвени проценти и условия за депозит "Златна рента" съгласно актуалния Лихвен бюлетин на банката за физически лица.

Пощенска банка гарантира влоговете Ви в размерите и при условията на Закона за гарантиране на влоговете в банките чрез участието на банката във Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ).

Към разплащателна сметка "Златно време" можете да активирате и услугата "Универсален платец" за автоматично плащане на битови сметки и други задължения:

 • Възможност за плащане към над 70 търговеца – вижте пълния списък на www.postbank.bg
 • Спестява време – не се налага да чакате на опашки, за да плащате
 • Бързина и удобство – регистрирате се безплатно, при еднократно посещение в клон на банката
 • Контрол на разходите – възможност да определяте максимална сума, над която да не се извършват плащанията; справка за платени/неплатени сметки
 • Винаги осведомени – може да получавате известия чрез SMS и/или e-mail
 • Извършват се автоматични плащания до размера на максималната посочена от клиента сума (ако е посочена такава)
 • Без такса за месечна справка на e-mail или в клон на банката
 • Изгодна такса за плащане на комунални услуги

 

Овърдрафт за пенсионери

Ако получавате пенсията си по разплащателна сметка в Пощенска банка, можете да се възползвате и от специално разработен Овърдрафт за пенсионери, с който разполагате с допълнителни средства в случай на необходимост.

 • Валута - левове
 • Срок - 12 месеца, с възможност за многократно продължаване за още 12 месеца
 • Размер - до една месечна пенсия
 • Бърз и лесен достъп - денонощно с дебитната карта

Банката има право да не одобри подадена молба за отпускане на овърдрафт, без да посочи причината за това, освен в случаите, предвидени в чл.18, ал.1 от Закона за потребителския кредит.