Когато търсите депозит с висока доходност, тя обикновено зависи от неговия срок и валутата, в която го откривате. Изберете срока, съответстващ на Вашите потребности. И не мислете за валутата на депозита.

Вече разполагате с депозит "Активна валута" - с него може да превалутирате средствата си по всяко време. Ако искате да промените валутата, не е нужно да закривате депозита си, да губите лихвата или да плащате допълнителни такси.  Просто променете валутата на настоящия си депозит. Запазете начислената лихва. И спечелете сигурност за средствата си.  
  

Сроклевовееврощ. долари
6 месеца0.03%0.03%0.03%
12 месеца0.05%0.05%0.05%
 • Каква е минималната сума за откриване?

1 000 лева/ евро/ щ.долара – за 6м и 12м депозит "Активна валута“

 • Между колко валути може да се избере?

Български лев (BGN), Евро (ЕUR), Американски долар (USD)

 • Колко пъти може да се превалутира депозита?

Опцията за превалутиране на депозита може да се упражни многократно.

 • Може ли да се тегли и довнася преди падежа?

Не е допустимо довнасяне и теглене на средства без закриване на депозита.

 • Променят ли се срокът и лихвеният процент?

Депозитът може да бъде превалутиран многократно, като това не води до предсрочно прекратяване или промяна на срока на депозита. Превалутирането на главницата и начислената до момента лихва става по курс купува/продава на съответните валути, обявен от Банката към момента на упражняване на опцията. Банката продължава да начислява лихва по актуалния лихвен процент на депозит "Активна валута" в съответната валута, в която се превалутира, при запазване на първоначално договорения срок. Лихвеният процент след превалутиране е в сила до падежа на депозита или до следващо превалутиране. Лихва не се начислява единствено при предсрочно прекратяване на депозита.

 • Подновява ли се депозитът автоматично?

Да, на падеж депозитът се подновява автоматично съответно като 6 или12-месечен депозит "Активна валута", при съществуващите към момента на падежиране условия и лихвени проценти.

 • Защо да изберете този депозит? 
  • Имате възможност за многократно превалутиране на средствата без закриване на сметката и без такса
  • Запазвате фиксирана доходност на средствата си за целия период или до следващото превалутиране

Пощенска банка гарантира влоговете Ви чрез участието на банката във Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), регламентирано със закон.