ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД чрез Пощенска банка предлага нова възможност за инвестиция, съчетана със  застрахователна защита чрез застраховка „Живот”, свързана със структуриран инвестиционен продукт, базиран върху индекса EURO STOXX 50. Получавате повече спокойствие и сигурност, благодарение на животозастрахователното покритие за целия срок на Вашата инвестиция в ИНВЕСТИЦИОННО-ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПРОДУКТ „ЕВЕРЕСТ 4“.
Ако в рамките на този срок настъпи събитие, покрито от сключената застраховка, застрахователят изплаща 110% от внесената от клиента застрахователна премия, която е равна на първоначално инвестираната сума.
 

Основните предимства на ИНВЕСТИЦИОННО-ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПРОДУКТ „ЕВЕРЕСТ 4” са:

  • Продуктът предлага цялостно изплащане на заплатената застрахователна премия на датата на падежа;
  • Възможност за реализация на до 40.50 % доходност, в зависимост от разликата в стойността на индекса към момента на изкупуване на падеж;
  • Алтернатива на класическите спестовни продукти.
     

Бихме искали да Ви информираме, че:

  • Информацията, представена в сайта не представлява инвестиционен съвет или друг вид съвет, нито е предложение за покупко-продажба, нито може да се разглежда като подтикване за покупка на споменатите финансови инструменти. Инструментите могат да не са подходящи за определени инвеститори, в зависимост от техните инвестиционни цели, нуждите им, опита и финансовата позиция.
  • Информираме Ви, че стойността на  индекса EURO STOXX 50 и съответно прогнозираната доходност могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и клиентите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер при прекратяване на застрахователния договор преди изтичане на срока му. ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп “ ЕАД и „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ (Пощенска банка) нямат влияние върху развитието на стойността на този индекс, затова гаранция за предвидим успех при инвестицията не може да бъде дадена.
  • Потенциалните клиенти настоятелно се съветват да се запознаят внимателно с всички документи, свързани с Инвестиционно-застрахователен продукт „Еверест“ 4 с цел вземане на информирано решение, преди да сключат договор за застраховка „Живот“, свързана със структуриран инвестиционен продукт.
  • Те могат да се запознаят със споменатите документи на хартиен носител на български език в офисите на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ (Пощенска банка) всеки работен ден от 08:30ч. до 17:00ч.
  •  Информацията на сайта не представлява препоръка за инвестиране по смисъла на приложимото законодателство.