Търсите фиксирана висока доходност и сигурност? Искате да довнасяте?

С новия ни "USD Депозит Плюс" с авансово изплащане на лихвата получавате търсенето съчетание от фиксирана висока доходност и гъвкавост за вашите спестявания в щатски долари.

Характеристики:

  • Срок: 12 месеца;
  • Валута: щатски долар (USD);
  • Минимална сума за откриване: 25 000 USD;
  • Лихвени проценти:  

Дневно салдоUSD
25 000 – 49 999.990.75%
Над 50 0001.50%

Предложението е предназначено за всички настоящи и бъдещи клиенти на банката, като тези, които желаят да открият “USD Депозит Плюс” с авансово изплащане на лихвата със средства от разплащателни, спестовни, депозитни сметки, следва да ги увеличат с минимум 25%.

Лихвата за целия срок на депозита се изплаща авансово по депозитната сметка два месеца след датата на откриване на депозита.

  • Довнасяне: неограничено през първите 2 месеца след откриване на депозита;
  • Теглене: тегленето от депозита се счита за предсрочно прекратяване, с изключение на авансово изплатената лихва след втория месец от откриването му;
  • Прекратяване: при предсрочно прекратяване Банката не дължи лихва. В случай, че лихвата е авансово платена и изтеглена, размерът й се удържа от главницата;
  • Подновяване: на датата на падежа се подновява автоматично при условията и лихвените проценти на 12-месечен срочен депозит в щатски долари, съгл. актуалния "Лихвен бюлетин за физически лица“ към датата на падеж.

Офертата е валидна  за клиенти, притежатели на пакетни програми за ежедневно банкиране.Пощенска банка гарантира влоговете Ви чрез участието на банката във Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), регламентирано със Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ) до общ размер от 196 000 лв., с изключение на влоговете на лица, посочени в чл. 9, ал. 2 и чл. 11 от ЗГВБ.