Вземи овърдрафт по сметка за заплата СуперСметк@ и се възползвай от специалното ни предложение: 

0% ЛИХВА ПРЕЗ ПЪРВИТЕ 3 МЕСЕЦА ОТ ДОГОВОРА ЗА КРЕДИТ*  

Допълнителни средства при превод на заплата

Овърдрафтът е кредит, с предварително определен лимит, с който можете да си осигурите достъп до допълнителни средства, чрез разплащателна сметка, по която се превежда заплатата Ви. Одобреният лимит може да се използва многократно, изцяло или на части, както за теглене на суми в брой, така и за заплащане на стоки и услуги в търговски обекти чрез ПОС терминал. 

Предимства:

 • Денонощно разполагате с допълнителни парични средства, чрез дебитната си карта;
 • Многократно използвате кредитния лимит;
 • Заплащате лихва само върху усвоената сума на овърдрафта;
 • Възможност за автоматично подновяване при изтичане на първоначално договорения срок, без да посещавате офис на банката;
 • Допълнителна сигурност чрез програма "Защита на плащанията," която осигурява покритие на задълженията по овърдрафта при непредвидени житейски ситуации като продължителен болничен, инвалидизация, нежелана безработица или хоспитализация.**

 Вземи Овърдрафт до 3 часа!***

 • С опцията за експресно разглеждане на искането за Овърдрафт получаваш:  
  • Бързо разглеждане на искането за кредит - до 2 работни часа;
  • Получаване на средства - до 1 работен час;
  • Възможност за безплатно експресно издаване на дебитна карта.

Документи за кандидатстване:

 • Mолба за потребителски овърдрафт (по образец)
 • Kопие от лична карта  

* Предложението е валидно при подаване на искане за нов овърдрафт, отпуснат по разплащателна сметка - Супер Сметк@. След изтичане на тримесечния период с 0% лихва, овърдрафтът започва да се олихвява съгласно индивидуалния договор на клиента.

Информация за условията за откриване и ползване на разплащателна сметка - Супер Сметк@ може да намерите тук, както и в най-близкия офис на Банката.

** Застрахователната програма "Защита на плащанията" е допълнителна услуга към овърдрафти от Пощенска банка. Застраховката се прилага съгласно Общи условия на програма Защита на плащанията за овърдрафти от Пощенска банка, достъпни при поискване във всеки офис на банката.
 

***Опцията за експресно разглеждане на искането е приложима само при подаване на искане за Овърдрафт с размер до 10 000 лв., в офис на банката от клиенти на трудов договор; не се прилага при кандидатстване онлайн или по телефон. В случай че е избрана опция  за експресно разглеждане на искането за овърдрафт, банката се задължава в рамките на 2 работни часа от въвеждането на искането да го разгледа и да уведоми Кредитоискателя за това, че има изготвено становище по подаденото искане, с което го одобрява или отхвърля, или че е необходимо предоставянето на  допълнителни документи. Уведомяване за изготвено становище се извършва с изпращане на текстово съобщение /СМС/  на посочения от кредитоискателя мобилен телефон или при явяването му във финансовия център, в който е подал искането. При одобрение, банката дава възможност за сключване на договор за овърдрафт и усвояването му в рамките на 1 работен час. Работните часове се определят като часове в рамките на официално обявеното работно време между 08:30 - 17:00 часа. При избрана опция за експресно разглеждане на искането за овърдрафт, кредитоискателят има възможност да получи услуга-експресно издаване на дебитна карта. Пълна информация относно сроковете и условията на предлаганата експресна услуга , включително и експресното издаване на дебитна карта можете да намерите в "Условия за предоставяне на овърдрафт с избрана опция за експресно разглеждане на искането", налична на сайта на Банката.