Tърсиш начин да финансираш образованието си, но нямаш необходимите средства? Ние ти предлагаме решение, с което лесно можеш да реализираш плановете си.

 
Вземи Студентски кредит от Пощенска банка и инвестирай в бъдещето си!
 
 

 

Студентският кредит, който ти предлагаме е целеви кредит за финансиране на студенти и докторанти, гарантиран с държавна финансова подкрепа, който се отпуска съгласно Закон за кредитиране на студенти и докторанти.
 

Цел на кредита:

 • Заплащане на семестриалните такси за обучение съгласно учебния план на съответната специалност
 • Издръжка на дете, родено или осиновено по време на обучението
   

НОВО! Кандидатствай онлайн за Студентски кредит още по-бързо, лесно и удобно. 

 

 Изисквания към кандидатите:

 • Да са студенти или докторанти – български граждани или граждани на друга държава, членка на Европейския съюз или граждани на Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария
 • Към датата на кандидатстване да не са навършили 35 години
 • Да се обучават в редовна форма за придобиване на образователна степен "бакалавър“, "професионален бакалавър“ "магистър“ или "доктор“, в създадено в България висше училище (университети, специализирани висши училища и самостоятелни колежи) или научна организация (БАН, Селскостопанска академия и др.)
 • Да нямат придобита същата образователна степен
 • Да не са отстранени и да не са прекъснали обучението си, освен в случаите на прекъсване поради болест, майчинство или за обучение в друго висше училище или научна организация
 • При кредит за издръжка на дете да имат родителски права над дете, родено/ осиновено по време на обучението и другият родител да не е ползвал кредит за същата цел

Необходими документи за кандидатстване:

 • Искане за отпускане на кредит (по образец на банката)
 • Валиден документ за самоличност
 • Актуално уверение, издадено от висшето училище, което удостоверява правото на студента да се запише за следващ семестър

При кредит за издръжка на дете:

 • Копие от удостоверение за раждане на детето, в което студентът или докторантът е посочен като родител (съответно копие от влязло в сила съдебно решение, с което е уважено искането за осиновяване и в което студентът/докторантът е посочен като осиновител);
 • Документ, издаден от висше училище или научна организация, удостоверяващ, че в годината на раждане/ осиновяване на детето кредитоискателят е бил студент/ докторант;

Студентски кредит от "Юробанк България“ АД се предлага съгласно условията на Закона за кредитиране на студенти и докторанти. "Юробанк България“ АД има сключен Типов договор за кредитиране на студенти и докторанти с Министерство на образованието и науката.