Обичайно рефинансирането се прави с цел промяна на условията по кредита и намаляване на разходите по изплащането му. Рефинансирането на кредита може да се осъществи, както в банката, от която е изтеглен кредита, така и от друга финансова институция.

На практика, рефинансирането представлява процес на отпускане на нов кредит с цел погасяване на текущия. При рефинансирането ще преминете през целия процес на проучване, одобрение и оценка на вашите финансови възможности и задлъжнялост.

При вземане на решение за рефинансиране следва да имате предвид, че освен договорените условия по новият кредит е възможно да има и други разходи извън предвидените, които не са включени в новия договор за кредит и изчисленията на ГПР (годишен процент на разходите):

  • Такса за Референция от настоящия кредитор
  • Такса за предсрочно погасяване по настоящия кредит в случай, че е дължима съгласно договора

В голяма част от случаите, рефинансирането на кредит има по-добра и по-изгодна за Вас алтернатива и тя е да постигнете търсените от Вас условия по кредита чрез предоговаряне на параметрите на настоящия кредит.
Предоговарянето на договор за кредит се извършва с допълнително споразумение към договора, което обхваща само условията, които са предмет на изменение.
Процесът на предоговаряне е значително по-бърз и лесен, тъй като за настоящия Ви кредитор Вие сте познат клиент с известна кредитна история.


В случай, че искате да направите предоговаряне или да извършите рефинансиране може да направите запитване в обслужващия ви финансов център на Банката или да направете онлайн запитване тук.