Възползвай се от отлична възможност за финансиране на обучение по бизнес програма в избрано учебно заведение в цял свят! Увеличи перспективите си за професионални успехи с програми като MBA, EMBA, Advanced management и др. с потребителски кредит от Пощенска банка.
 

 
 

 

Предимствата:

  • Атрактивен лихвен процент от  4.50%¹
  • Възможност за гратисен период² до 24 месеца, който покрива срока на обучението
  • По-ниски такси за превод на сумата за финансиране на обучението³
  • До 20% допълнителна сума за текущи нужди
  • Специализирана консултация с наш експерт

Предлагаме ти още:

  • Кредитна карта от висок клас, която ще ти осигури редица предимства и специални привилегии, както по време на пътуване, така и в ежедневието
  • Допълнителна сигурност със застрахователна програма "Защита на плащанията"
  • Пакетна програма за комплексно банково обслужване⁶

Документи за кандидатстване:

  • Валиден документ за самоличност – лична карта⁷

Кредитът е целеви, като сумата се превежда директно по сметка на избраното учебно заведение.

¹Лихвеният процент е от 4,50% до 7,90% в зависимост от наличието на превод на работна заплата по разплащателна сметка, разкрита в банката по пакетна програма , или и/или сключена застраховка по застрахователна програма "Защита на плащанията" и в случай че отговаряте на изискванията на банката. За да получите своята индивидуална оферта, посетете удобен за Вас офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.
Годишният лихвен процент е променлив  и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтния лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД за необезпечени кредити. Повече информация за Методологията  за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за необезпечени кредити, можете да видите на
. Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента.
При кредит с размер 30 000 лв., срок 60 месеца и променлив годишен лихвен процент 4.50% и превод на работна заплата по сметка в Банката, открита по пакетна програма
, с месечна такса 6.95 лв., такса за откриване 3 лв., ползване на застрахователен пакет „К“ по застрахователна програма " Защита на плащанията" и такса за разглеждане на искане за кредит в размер на 200 лв., ГПР е 5,36%, месечна вноска по кредит 599,56 лв., обща дължима сума 36 593,54 лв.

²По време на гратисния период, ако такъв е договорен, не се дължи плащане на главницата по кредита. През този период Кредитополучателят дължи месечни погасителни вноски, в размер на договорената лихва, начислена за съответния месечен период върху усвоената и непогасена част от главницата. Гратисният период не може да бъде удължаван.

³50% по-ниски такси за превод на средствата, предназначени за финансиране на избраното обучение,  спрямо стандартните условия на Банката за извършване на такъв изходящ превод (вътрешнобанков, междубанков, вкл. международен превод, с обикновен вальор, експресен и пр.).

Издаването на кредитна карта се извършва след одобрение на подадено искане и сключване на съответния/те договор за кредит/ кредитна карта. Общите условия за издаване и използване на кредитни карти, както и информация за цени и такси за предлаганите услуги, са достъпни на и при поискване във всеки офис на Пощенска банка.

Застрахователна програма "Защита на плащанията“ е допълнителна услуга към потребителския кредит и не е необходимо условие за отпускане на кредита. Застраховката се прилага съгласно Общи условия на програма "Защита на плащанията" за потребителски кредити от Пощенска банка, достъпни при поискване във всеки офис на Банката.

⁶За пакетните програми на Пощенска банка и включените в тях банкови продукти и услуги се дължи съответната такса, посочена в Тарифата на Банката.

⁷Преди сключване на договор за кредит е необходимо да се представи официален документ за прием или форма по образец на Банката, която се попълва от учебното заведение и/или подписан договор за обучение. Възможно е банката да изиска превод на документите от лицензиран от МВнР преводач.
Банката може да изиска допълнителни документи и/или поръчител в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента.