ИнформацияПараметриТакси и комисиони

 

Искате да намалите разходите по Вашия жилищен кредит? Вземете новия, още по-добър Спестовен жилищен кредит и нека спестяванията Ви работят за Вас!

Колкото повече спестявате в Пощенска банка, толкова по-малка част от кредита Ви (размерът на редовната главница) ще се олихвява. Така автоматично ще намалите сумата на начисляваната месечна лихва по кредита, а това ще доведе до по-ниски месечни вноски или до по-бързо погасяване на кредита сами избирате! Необходимо е само да поддържате средства по разплащателната сметка, която обслужва Вашия кредит.

Вижте как работи новия Спестовен жилищен кредит:*

  Какви са предимствата на Спестовен жилищен кредит?

  • Финансирате още по-изгодно покупката на своя дом – ползвате 100 % от сумата на кредита, а може да плащате лихва само върху 50 % от него. С колко ще се намали сумата от кредита, върху която се начислява лихва, зависи от размера на спестяванията Ви в банката*;
  • Спестяванията Ви работят за Вас – спестявате много повече лихва по кредита, отколкото можете да спечелите от лихва по депозит в банка;
  • Свободно разполагате със средствата си - можете да ползвате спестяванията си по всяко време, без допълнителни разходи. Освен това, по всяко време можете да внасяте допълнителни суми по сметката. Те автоматично ще се включат в калкулацията за дължимата лихва през следващия месец;
  • Спестявате време и пари – можете да изплатите кредита си с близо 12 години по-бързо** или да намалите значително месечната си вноска;

Получавате информация по всяко време – с безплатна услуга за SMS-известяване и с услугата Интернет банкиране "е-Postbank“, чрез която можете:

  • да проверявате размера на предстоящата вноска;
  • да следите погасителния си план;
  • да плащате вноската си по банков път и др. 

 Имате въпроси за този кредит?

 

 

*В зависимост от средномесечното салдо по разплащателната сметка в Пощенска банка, обслужваща Вашия Спестовен жилищен кредит, на всеки едномесечен период от срока на кредита се определя частта от главницата по кредита, която подлежи на олихвяване с приложимия годишен лихвен процент по кредита (олихвяема главница), в резултат на което се намалява сумата на дължимата лихва и общите разходи по кредита. В случай че салдото по сметката е по-малко от 5 000 лева се олихвява целия непогасен остатък от главницата. Размерът на олихвяемата главница не може да бъде по-малко от 50 % (петдесет процента) от непогасения остатък от главницата по кредита към съответната падежна дата и/или по-малко от 10000 (десет хиляди) лева. Може да се възползвате от намаление на дължимата месечна вноска или съкращаване на срока на кредита, съгласно условията на сключения договор за кредит.

Средномесечното салдо по обслужващата кредита сметка се изчислява за всеки календарен месец, като се съберат дневните салда по сметката за всеки ден от календарния месец и сумата се раздели на броя на дните в месеца. В случай че сметката е във валута, различна от лева, сумата се изчислява в левове по фиксинга на БНБ за съответния ден.

** Максималното съкращаване на срока по "Спестовен жилищен кредит" е до 11 години (132 месеца) и е изчислено при сравнение със стандартен жилищен кредит от Пощенска банка, при равни първоначални стойности на размер на кредита (100 000 лева), на годишен лихвен процент (4.15 %) и на срок (420 месеца) и при поддържано средномесeчено салдо по обслужващата Спестовен жилищен кредит сметка в размер на 50 000 лв.