Обичайно рефинансирането се прави с цел промяна на условията по кредита и намаляване на разходите по изплащането му. Рефинансирането на кредита може да се осъществи, както в банката, от която е изтеглен кредита, така и от друга финансова институция.

На практика, рефинансирането представлява процес на отпускане на нов кредит с цел погасяване на текущия. При рефинансирането ще преминете през целия процес на проучване, одобрение и оценка на вашите финансови възможности и задлъжнялост. В случаите когато се рефинансира жилищен (или ипотечен) кредит, то тогава финансиращата ви банка извършва и цялостен анализ и оценка на имота, който ще служи за обезпечение.

При вземане на решение за рефинансиране следва да имате предвид, че освен договорените условия по новият кредит е възможно да има и други разходи извън предвидените, които не са включени в новия договор за кредит и изчисленията на ГПР (годишен процент на разходите):

  • Такса за Референция от настоящия кредитор
  • Такса за предсрочно погасяване по настоящия кредит в случай, че е дължима съгласно договора
  • Такса за вписване на ипотека към Службата по вписвания
  • Такса за заличаване на ипотека към Службата по вписвания
  • Такса за издаване на удостоверения за тежести и други документи необходими за учредяването на ипотеката
  • Такса към кредитора за изготвяне на съгласие за заличаване на ипотеката

Това са съществени разходи, които ще се наложи да направите при рефинансиране на кредита. Тези разходи могат да бъдат добавени към размера на новия кредит, но това ще доведе до неговото съществено оскъпяване спрямо първоначално очакваните стойности.
Не на последно място, следва да предвидите и допълнителното ангажиране на време във връзка с осигуряване на всички необходими документи за доходите, имота и за учредяване на ипотека по новия кредит.


В голяма част от случаите, рефинансирането на кредит има по-добра и по-изгодна за Вас алтернатива и тя е да постигнете търсените от Вас условия по кредита чрез предоговаряне на параметрите на настоящия кредит.
Предоговарянето на договор за кредит се извършва с допълнително споразумение към договора, което обхваща само условията, които са предмет на изменение.
Процесът на предоговаряне е значително по-бърз и лесен, тъй като за настоящия Ви кредитор Вие сте познат клиент с известна кредитна история.


В случай, че искате да направите предоговаряне или да извършите рефинансиране може да направите запитване в обслужващия ви финансов център на Банката или да направете онлайн запитване тук.