Защити дома си със застрахователен продукт „Булстрад Бонус дом “ - новото предложение на ЗАД Булстрад Виена Иншуърънс Груп и Пощенска банка.

„Булстрад Бонус Дом“ e изгоден начин да осигуриш защита при най-често случващите се в ежедневието събития, които могат да навредят сериозно на твоя дом и домашно имущество.
Продуктът предоставя комбинирана застрахователна закрила при пълно или частично увреждане на застрахованото имущество, както и при възникване на гражданска отговорност към трети лица за причинени вреди от имущество, предмет на застраховката.
Застрахователният продукт е специално разработен за клиенти на Пощенска банка.

Предимства

 • Улеснена процедура на сключване;
 • Достъпна цена;
 • Удобно плащане на премията - на месечни вноски, автоматично от разплащателната Ви сметка;
 • Имуществото се приема за застраховане без необходимост от оглед и без попълване на опис;
 • Защитава застрахованото имущество, независимо дали клиентите са негови собственици, ползватели или само наематели;
 • Включва и риск „Наводнение“.

Какво е покритието?

Застраховката „Булстрад Бонус дом“ се предлага в два пакета с фиксирани застрахователни покрития и цена:
Пакет 1 – Движимо имущество и
Пакет 2 - Недвижимо и движимо имущество

 • С „Булстрад Бонус дом“ могат да се застраховат жилищни имоти – апартаменти, къщи, вили, както и прилежащо към тях движимо имущество.
 • Не подлежат на застраховане ниви, парцели (УПИ), както и имоти с бизнес предназначение (магазини, кафета, офиси, …).

Застраховката предлага защита при пълно или частично увреждане на имуществото в резултат на следните събития:

 • Пожар и други опасности – удар от мълния, експлозия, природни бедствия, авария,злоумишлени действия на трети лица и пр.;
 • Наводнение;
 • Земетресение;
 • Кражба чрез взлом;
 • Гражданска отговорност;
 • Късо съединение и токов удар;
 • Кражба с техническо средство;
 • Щети вследствие на опит за кражба чрез взлом или грабеж на недвижимо имущество.

• Полицата е със срок от 60 месеца и клиентът може да я прекрати с уведомление с незабавен ефект до Банката по всяко време на действието ѝ.


Кой може да сключи застраховката?

Застраховката е специално предназначена за клиенти на Пощенска банка.
Тя може да бъде сключена не само от собствениците на имуществото, но и от лица, които са негови ползватели или дори само наематели.
Задължително условие за сключване на застраховката е застраховащият, който сключва полицата, да има открита разплащателна сметка в лева при Банката, от която да се обслужва плащането на месечните вноски от застрахователната премия.

Къде може да сключите застраховката?

Във всеки офис на Пощенска банка, срещу представяне единствено на лична карта.
Повече информация за сключването и условията на застраховката можете да получите във всеки офис на Банката или  на кратък номер *7227.

Бихме искали да ви информираме, че:

Застрахователните покрития по застраховката „БУЛСТРАД БОНУС ДОМ“ се осигуряват от ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп“, съгласно Общи условия.
„Юробанк България“ АД осъществява застрахователно посредничество като необвързан застрахователен агент на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп“, на основание сключен агентски договор.
Банката е овластена да сключва застраховки „БУЛСТРАД БОНУС ДОМ“ съгласно Специалните условия, отразени в Преддоговорната информация за продукта.
Застрахователният продукт „БУЛСТРАД БОНУС ДОМ“ се предлага на титуляри на разплащателни сметки в лева, открити в Банката като пакетна продажба и не се предлага отделно. Сключването на застраховката не изисква откриване на разплащателна сметка при Банката. Условията по договора за откриване на разплащателна сметка не са обвързани със сключване на застраховката.
Това е маркетингово съобщение, което има за цел само да представи застрахователния продукт и не изчерпва всички условия по застрахователния продукт. За да вземете информирано решение, е необходимо преди да сключите договор, да се запознаете  внимателно с всички документи, свързани със застраховката. Документите са на разположение на хартиен носител във всички офиси на Пощенска банка.
Публикуваната информация не представлява съвет, нито подтикване за покупка на споменатата застраховка, а е рекламен текст с информационна цел и не представлява препоръка по смисъла на приложимото законодателство.