Застрахователна програма "Защита на плащанията по кредитни карти“

Новият застрахователен пакет "Покритие на задълженията Плюс“ по застрахователната програма е иновативен застрахователен продукт, допълващ широкия спектър от услуги, предлагани на картодържателите на кредитни карти, издадени от "Юробанк България“ АД (Пощенска банка). Целта му е да предложи максимална защита и сигурност на клиентите, като покрие непогасения кредитен лимит по кредитната карта или предостави финансова помощ за покриване на задължения по кредитната карта в моменти на финансово затруднение и непредвидени житейски събития.
 

Кои са покритите застрахователни рискове и какъв е размерът на застрахователните плащания при настъпването им?

 • До 300 лв. на щета и  20 лв. за преиздаване на картата при "Неправомерно ползване на застрахована кредитна карта“ в резултат на загуба или отнемането й чрез кражба/кражба чрез взлом/грабеж от застрахованото лице, при максимум 1 щета в рамките на една годишнина от срока на застраховката;
 • До 100 лв. на щета и 20 лв. за преиздаване на картата при "Покритие за официални документи и кредитна карта“ в резултат на загуба или отнемането им заедно със застрахованата кредитна карта чрез кражба/кражба чрез взлом/грабеж от застрахованото лице - при максимум 1 щета в рамките на една годишнина от срока на застраховката;
 • До 800 лв. при теглене от Банкомат или до 1 000 лв. при теглене извършено на ПОС терминал на щета, както и 20 лв. за преиздаване на картата, при максимум 1 щета в рамките на една годишнина от срока на застраховката - при "Покритие за парични средства, изтеглени от картата“ при грабеж, настъпил непосредствено след тегленето - до 1 час след транзакцията и в диапазон от 100 м. от мястото на извършване на транзакцията;
 • До 300 лв. на щета и  20 лв. за преиздаване на картата при кражба или загуба на лични или служебни ключове, заедно с кредитната карта по "Покритие за лични или служебни ключове и кредитна карта“  при максимум 1 щета в рамките на една годишнина от срока на застраховката;
 • До 300 лв. на щета и  20 лв. за преиздаване на картата при загуба или грабеж на чанта, заедно с кредитната карта по "Покритие за чанта и кредитна карта“ - при максимум 1 щета в рамките на една годишнина от срока на застраховката;
 • До 100 лв. на щета  и  20 лв. за преиздаване на картата при загуба или грабеж на портфейл, заедно с кредитната карта при “Покритие за портфейл и кредитна карта" - при максимум 1 щета в рамките на една годишнина от срока на застраховката;
 • До 2 месечни плащания, всяко в размер на 25% от усвоения, но непогасен кредитен лимит по картата към датата на настъпване на застрахователното събитие, в рамките на една годишнина от срока на застраховката, при "Хоспитализация в резултат на злополука“ – рискът важи само за клиентите, които не могат да се възползват от покритието "Нежелана безработица в резултат на уволнение“;
 • До 4 месечни плащания, всяко в размер на 25% от усвоения, но непогасен кредитен лимит по картата към датата на настъпване на застрахователното събитие, в рамките на една годишнина от срока на застраховката, при "Продължителен болничен в резултат на злополука или заболяване“ и "Нежелана безработица в резултат на уволнение“;

Усвоения, но непогасен кредитен лимит  по картата към датата на настъпване на застрахователно събитие при "Смърт“ и "Инвалидизация над 70%“ в резултат на злополука или заболяване;
Застрахователните плащания (обезщетения) се определят от Застрахователите за всеки конкретен случай и са в размер на действително претърпяната от застрахованото лице щета, но не повече от посочените по-горе лимити.

Какво трябва да се направи при настъпване на застрахователно събитие?


Да се уведомят Застрахователите в срок до 10 дни след настъпване на събитието, а за рисковете “Неправомерно ползване на застрахована кредитна карта“, “Покритие за официални документи и кредитна карта", "Покритие за парични средства, изтеглени от кредитна карта“, ,,Покритие за лични или служебни ключове и кредитна карта", “Покритие за чанта и кредитна карта" и "Покритие за портфейл и кредитна карта" – в срок до 5 дни след настъпване на събитието, по един от следните начини:

 

 • По телефон на специална телефонна линия:  02/4915974;
 • На място в офиса на Застрахователите с адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. “Христо Белчев" № 29, вх. “А", партер;
 • По e-mail адреса на Застрахователите: cardifbulgariacardif.com;

Необходимо е също да се попълни съответното"Уведомление за настъпило застрахователно събитие" и да се приложат описаните в него документи. Образец на уведомлението е наличен на интернет страницата на Застрахователите www.bnpparibascardif.bg, като може да бъде получен също така в офиса на Застрахователите или изпратен по куриер. Попълненото уведомление заедно с приложените към него документи, следва да се изпрати на Застрахователите с писмо с обратна разписка или куриер или да се депозира на място в офиса на Застрахователите.

Бихме искали да Ви информираме, че:

Посочените застрахователни покрития са съгласно Общите условия за застрахователна програма “Защита на плащанията" на картодържателите на кредитни карти, издадени от “Юробанк България" АД, за застрахователен пакет "Покритие на задълженията Плюс" на застрахователите “Кардиф Животозастраховане, Клон България" КЧТ, регистриран в Търговския регистър с ЕИК: 175190059 и “Кардиф Общо Застраховане, Клон България" КЧТ, регистриран в Търговския регистър с ЕИК: 175190073, адрес: гр. София, ул. “Христо Белчев" № 29, вх. “А".

Застраховката се предлага от Юробанк България“ АД, в качеството ѝ на необвързан застрахователен агент на застрахователите “Кардиф Животозастраховане, Клон България" КЧТ и “Кардиф Общо Застраховане, Клон България" КЧТ.

Настоящата информация има за цел само най-общото представяне на застрахователния продукт и не представлява съвет или предложение за покупко-продажба. За да вземете информирано решение, е необходимо да се запознаете внимателно с всички условия по застраховката, в т.ч. с всички свързани със застрахователния пакет "Покритие на задълженията Плюс“ документи, които можете да намерите на български език на хартиен носител във всеки финансов център на "Юробанк България“ АД( Пощенска банка) в цялата страна всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч.