• Взаимни фондове

  Разшири инвестиционния си хоризонт като избереш лесен и директен достъп до световните пазари! Къде ще инвестираш парите си?

 • Дългови инструменти

  Държавни и чуждестранни ценни книжа, корпоративни, ипотечни и общински облигации

 • Инструменти на паричния пазар

  Депозити и разплащателни сметки в левове и чуждестранна валута при благоприятни условия; репо сделки с български краткосрочни и дългосрочни държавни ценни книжа.

 • Валутна търговия

  Днес светът е по-малък! Независимо дали планирате почивка със семейството в чужбина или подготвяте следващата си важна международна бизнес среща, ние можем да улесним Вашето пътуване като предложим разнообразни възможности за покупко-продажба на валути от цял свят.

 • Управление на пазарни рискове

  Защитете себе си и Вашия бизнес от валутен, лихвен и стоков риск.

 • Структурирани продукти

  Структурираният продукт е финансов инструмент, изцяло съобразен с индивидуалните инвестиционни потребности на клиента.

 • Инвестиционно посредничество

  Достъп и реална доставка на Българската фондова борса и на международните капиталови пазари по света.

 • Инвестиционно банкиране

  Емитиране на акции и облигации, сливания и придобивания, консултации при учредяване на компании със специално финансово предназначение.

 • Попечителски и депозитарни услуги

  Съхранение на клиентски портфейли, извършване на сетълмент, събиране на доходи и вземания от финансовите инструменти, контролна функция относно спазването на нормативните и други правила.

 • Информация за сключени сделки

  Информация за сключени сделки