• Държавни ценни книжа (ДЦК)

    Държавните ценни книжа (ДЦК) са дългови финансови инструменти, емитирани от изпълнителната власт за покриване на нуждите от финансови средства.

  • Чуждестранни ДЦК

    Чуждестранните държавни ценни книжа са дългови финансови инструменти, емитирани и гарантирани от чуждестранни правителства с цел покриване на държавни разходи или рефинансиране на дълг.

  • Корпоративни, ипотечни и общински облигации

    Облигациите дават правото на своите притежатели да получат паричен доход чрез отбив (сконто) от номинала и/или чрез изплащането на фиксиран или плаващ купон (лихва) съобразно проспекта на емисията.