Държавните ценни книжа (ДЦК) са дългови финансови инструменти, емитирани от изпълнителната власт за покриване на нуждите от финансови средства.  Като форма на държавен дълг те се използват за:

 • финансиране на бюджетен дефицит
 • финансиране на инвестиционни проекти и специфични програми
 • рефинансиране на държавен дълг в обръщение на датата на падежа или преди тази дата
 • осигуряване на плащания по изискуеми държавни гаранции
 • за подкрепа на платежния баланс на страната.

Държавните ценни книжа дават правото на своите притежатели да получават паричен доход чрез отбив (сконто) от номинала и/или чрез изплащането на фиксиран или плаващ купон (лихва). Поради високата ликвидност и гарантираното им изплащане от правителството държавните ценни книжа са доминиращ инструмент на финансовите пазари. Инвеститори в ДЦК най-често са търговските банки, застрахователни дружества, пенсионни и инвестиционни фондове, компании от различни сектори на бизнеса и физически лица. Подробна информация за ДЦК и за свързаните с тях рискове, както и други важни документи можете да намерите в секция "Документи" по-долу.

Търговията с ДЦК се опосредства от първични дилъри – банки и инвестиционни посредници, които имат правото да придобиват ДЦК директно от аукционите за ДЦК, организирани от БНБ. Първичните дилъри се избират веднъж годишно от комисия, определена от министъра на финансите, в съответствие на утвърдени от него критерии.

Пощенска банка е първичен дилър на държавни ценни книжа от 1996 г. В качеството си на първичен дилър Пощенска банка предоставя на своите клиенти следните услуги:

 • Участие със състезателни и несъстезателни поръчки в аукциони за продажба на ДЦК
 • Участие със състезателни поръчки в аукциони за обратно изкупуване на ДЦК преди падежа им
 • Участие в подписки за замяна на ДЦК.

Освен на първичния пазар на ДЦК инвеститорите биха могли да придобият или продадат притежаваните от тях ДЦК и на вторичния пазар. Като един от най-активните участници във вторичния пазар на ДЦК Пощенска банка предоставя на своите клиенти:

 • актуални котировки "купува" и "продава" в целия спектър на кривата на доходност
 • тесен спред между котировките "купува" и "продава"
 • възможност за съхранение на притежаваните от клиентите ДЦК 
 • операции, свързани с движение по регистри на ДЦК.
   

За въпроси и допълнителна информация можете да се обърнете към отдел "Трежъри".
- 02/81 66 498
- 02/81 66 485
e-mail:  Treasury_Salespostbank.bg