• Депозити и сметки

    На междубанковия паричен пазар Пощенска банка традиционно е сред участниците, реализирали най-голям обем предоставени и получени депозити и е част от панела банки, които формират индекса "Софибор".

  • Репо сделки

    Репо сделките са гъвкав инструмент за инвестиране на парични средства или набавяне на свеж ресурс срещу обезпечение от български държавни ценни книжа (ДЦК).