• Валутен риск

    Валутен риск - заплахата от промяна на валутно обменните нива върху паричните потоци на дадено дружество, носеща риск за неговите финансови резултати.

  • Лихвен риск

    Лихвен риск – риск от неблагоприятна промяна на лихвените равнища, водещо до повишаване на лихвените разходи/понижаване на лихвените приходи на компанията.

  • Стоков риск

    Стоков риск – риск от неблагоприятна промяна в цените на произвежданите или употребяваните борсово котирани стоки (метали, селскостопански продукти, енергийни суровини, и др.).