В отговор на регулаторните изисквания съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 2016 предоставяме информация за петте най-важни субекта за всеки клас финансови инструменти, в които Банката в качеството си на инвестиционен посредник предава клиентски нареждания за изпълнение, както и информация за водещите пет места за изпълнение.

АкцииETFДруги

Информация за качеството на изпълнение на нареждания

  • Водещ фактор за най-добро изпълнение е цената на поръчката.
  • Начинът на изпълнение не се различава в зависимост от категоризацията на клиентите.
  • Освен факторите цена и разход на поръчката, се взимат предвид и фактори като ликвидност и скорост на изпълнение.
  • Банката няма тесни връзки, конфликти на интереси и обща собственост с което и да било от местата за изпълнение на нареждания, с изключение на заеманата позиция на председател на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София“ АД от страна на един от членовете на Управителния съвет на „Юробанк България“ АД.
  • Банката няма специални договорености на места за изпълнение по отношение на извършените или получените плащания, отстъпки, рабати или получени непарични облаги.
  • През 2018г. Банката не е променяла  местата за изпълнение, включени в Политиката.
  • Сравнителен анализ на цена, разходи и вероятност за изпълнение между различните места за изпълнение на нареждане.
  • През 2018г. Банката не е използвала доставчик на консолидирани данни (ДКД), създаден по реда установен в чл. 65 от MiFID II.