• Финансиране чрез емитиране на акции

  Организиране на първични публични предлагания на акции или други финансови инструменти (IPOs), процедури по увеличение на капитала на публични дружества или пласиране на финансови инструменти.

 • Финансиране чрез емитиране на облигации

  Структуриране на облигационни емисии, частно пласиране и последващо допускане на облигационните емисии до търговия на "Българска фондова борса – София" АД или първично публично предлагане на облигации.

 • Сливания и придобивания

  Пощенска банка предоставя услуги, свързани с оказване на съдействие в целия процес на придобиване, продажба или разделяне на бизнес и изкупуване на компании чрез дългово финансиране (LBOs).

 • Консултации

  Оценка на бизнеса и финансово моделиране; Проектно финансиране; Оказване на съдействие при осигуряване на финансиране на транзакции