В ролята си на банка депозитар Пощенска банка обслужва дейността на над 30 договорни фонда и пенсионно-осигурителни дружества. Ежедневният контрол върху изчислената нетна стойност на активите на договорните фондове и инвестиционните дружества гарантира сигурността и интересите на вложителите в техните дялове. Клиенти на банката са и много местни и чуждестранни инвестиционни посредници, застрахователни дружества, банки, гаранционни фондове и др.
 

Пощенска банка е и единственият доставчик на депозитарни услуги за българския капиталов пазар на най-големия европейски депозитар на финансови инструменти Clearstreambanking Luxembourg, част от Deutsche Boerse Group.
 

Инвестирайки значителен времеви и финансов ресурс в своята софтуерна система за предоставяне на попечителски/депозитарни услуги и чрез нейното постоянно усъвършенстване, Пощенска банка може да предложи на своите чуждестранни клиенти, инвестиращи на местния пазар:

  • Пълна съвместимост със SWIFT® стандартите за комуникация
  • STP (straight through processing) функционалност при обработка на клиентските инструкции
  • Автоматизирана нотификация до клиента за всички статуси по време на сетълмент цикъла на сделката
  • Обработка на пълния набор от корпоративни събития, характерни за българския пазар
  • Възможност за прилагане на индивидуален подход при специфични клиентски изисквания