Пощенска банка се специализира в предоставянето на услугата банка - довереник на облигационерите по емисии облигации на българския капиталов пазар, като стриктно следи за спазване на поетите задължения от страна на емитентите и защитава интересите на облигационерите.

Емисии облигации, по които банката изпълнява функцията банка довереник: